Välkommen till Gammelvala den 20-27 juli

Gammelvalagruppen-600

Alla är välkomna till Gammelvala. Radiomuseet har som vanlig sin radioverkstad öppen alla dagar under veckan mellan klockan 11 till 19. I verkstaden åter finner Du blanda andra  dessa glada personer: Ulf Sjödén, Christer Aronsson, Rolf Pützhofen, Lennart Nilsson och Jeanette Nilsson. För närmare upplysningar kontakta

Lennart Nilsson  odenback@telia.com eller Jeanette Nilsson  jeanette62373@hotmail.com För mer information gå in på:

http://www.gammelvala.se/gammelvala/

http://gammelvala.se/radioverkstan.html

 

Information från vår nye ordförande

Vid Radiomuseets nyligen genomförda årsmöte valdes Åke Kjellin, till ordförande för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.

Åke_vt2013_400

 Min målsättning med det kommande årets styrelsearbete är bl a att fortsätta med museets nydaning  och struktur för att åstadkomma en trevlig miljö och öka intresset för museet. För att genomföra detta har jag krävt vissa förbättringar i den interna informationen till medlemmarna och inte minst, till de personer som är aktiva  inom museet. Detta sker genom att protokoll från möten snabbt ska utsändas till medlemmarna, som förhoppningsvis ska känna sig mer delaktiga i det pågående arbetet för museets bästa. Vi har utökat styrelsen med flera medlemmar och dessa medarbetare kommer att få spela en betydligt aktivare roll. En av målsättningarna är att  förbättra de publika kontakterna och därigenom höja inkomsterna med flera besökare och därmed ökade biljettintäkter samt stimulera försäljning av radiokomponenter och andra föremål.

Planerna på en butik för ändamålet håller redan på att ta form, genom att ta i bruk en del av den nya lokal vi hyrde under senaste året. Butikslokalen som ligger i anslutning till övriga utrymmen är under arbete och kommer att öppnas under året. Övrig materiel kommer att, liksom tidigare säljas genom s. k. loppmarknad, vilken varit öppen några lördagar under 2012 och 2013 med gott resultat.

För att vidga våra kontakter har vi ett förslag att, i formen av adjungerad styrelseledamot, rådgivare, engagera en kvinna med mycket god utbildning inom museiområdet, som kan leda till ökade kontakter till andra museer och därmed förbättra vår kunskap om aktivt museiarbete.  Hon har också ett stortkontaktnät inom media, vilket vi hoppas ska leda till mer publicitet inom vårt verksamhetsområde. 

Jag vill med detta förklara min avsikt att arbeta med all den aktivitet jag kan moblisera för att föra Radiomuseets verksamhet vidare till framgång. Jag hoppas på medlemmarnas acceptans och intresse för våra ansträngningar i den riktningen och att vi alla  strävar åt samma håll.

 Göteborg i april 2013

Åke Kjellin

ordförande
akekjellin@hotmail.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 52, 1 maj 2013

Erik Bergsten vår förste ordförande 90 år

Erik-Bergsten-90-år-282

Bild: Sven-Robert Ahlin ur QTC4/13 

Vår förening bildades vid en av SSA, Föreningen Sveriges Sändare Amatörer, anordnad konferens på Industrimuseet i Göteborg 1983-12-03.

Initiativtagare till Amatörradiohistoriska Föreningen i Västsverige var Ulf Sjödén, Erik Bergsten och Bo Stjernberg, samtliga radioamatörer. Föreningens förste ordförande blev Erik Bergsten som blev välkänd genom sin berömda programserie Teknisk Magasin som gick i TV under många år.

 Tekniskt Magasin_redigerad-1

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 52, 1 maj 2013

 

Marinens musikkår

matts i marinens musikkår

Det är inte Marinens musikkår som spelar i morgon lördagen den 13 april och inte heller medverkar den unge trumpetaren.
Däremot spelar dem utomordentligt härliga svängiga orkestern Gothia Big Band mellan kl 12 och 15. Som om inte detta vore nog, så kommer också den härliga vokalisten Lisbeth Kilander.
Å fika blir det förstås också.

Geocaching i Kungsbacka

Geocachesymbol-1224“The End of The Line”
heter en cache I Kungsbacka (Utlagd 2010-09-12), som Du återfinner på följande adress: http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2F2GX
I Kungsbacka byggdes mottagarstation för radiotrafik från USA, sändaren ligger i Grimteton. Mottagarantennen var ca: 13 km lång och gick från SAK (Kungsbacka Radio) till någonstans i närheten av cachen. Mottagarstationen har en egen cache vid:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx wp=GC1VZV3
Antennen bestod av två koppartrådar uppsatta på stolpar.
Mottagningen flyttades 1938 till Enköping och 1948 stängdes SAK, idag ska det inte finnas några spår kvar av den långa antennen. En karta över sträckningen finns i sändarsalen på Grimetonstationen, som även den har en geocache i närheten:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC3MJNZ

Årsmötet den 23 mars

Götheborg-150Lördagen den 23 mars klockan 12 höll Radiohistoriska Föreningen i Västsverige sitt årsmöte på Radiomuseet i Hugo Hammars sal.

Årsmötet inleddes enligt traditionen med att Stiftelsen för forskning och utbildning inom radio- och teletekniken och dess historia delade ut årliga stipendier.

Årets eldsjälsstipendier utdelades till tre mycket aktiva medlemmar på Radiomuseet nämligen Bertil Bengtsson, Bengt Lindberg och Kenneth Wikberg av stiftelsens ordförande Åke Johansson

Eldsjälstependier-3-2013-60

Två av de tre stipendiaterna. Kenneth Wikberg och Bertil Bengtsson tar emot priserena ur Åke Johanssons hand. Den tredje stipendiaten Bengt Lindberg var på en USA-resa vid detta tillfälle.

Vid årsmötet valdes en styrelse med Åke Kjellin som ny ordförande. Ny i styrelsen blev Bengt Lindberg. Dessutom valde årsmötet för första gången även två supleanter till styrelsen. Dessa blev Lars Lindskog och Kenneth Wikberg. Ny i valberedningen blev Lars Quiding.

Föredraget-2-600  

Efter årsmötet höll Tony Martinsson ett intressant föredrag om datasäkerhet. Tony har arbetat med säkerhet och tillgänglighet för företag och myndigheter i mer än femton år och var bland de första i Sverige att erkännas av ISC en global organisation som certifierar säkerhets-konsulter.

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 51, 1 april 2013