Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation 2066/697, GDPR i kraft. Därför behöver vi informera om vilka data som Radiohistoriska Föreningen i Västsverige samlar in och hur de hanteras. Radiohistoriska Föreningen i Västsverige är personuppgiftsansvarig.

Typ av data som vi samlar in

När vi registrerar en ny medlem ber vi om följande uppgifter: Namn, Födelsedatum, Postadress, Telefonnummer, Sändaramatörsignal och e-postadress. Vi registrerar alla inbetalningar samt kontanta gåvor som skänks i samband med medlemsavgiften.

Grund för lagring av personliga data

Vi behöver de personliga data för att upprätthålla föreningens medlemsregister, för att administrera inbetalning av medlemsavgift, för utskick av medlemstidningen Audionen och nyhetsbrevet ”Nyheter från Radiomuseet”. Vi håller också reda på aktiva medlemmar och vilka förtroendeposter dessa har.

Lagring av personliga data

Dina personliga data sparas så länge du är medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige och därefter så länge du vill ha vårt nyhetsbrev. Om du inte har betalt medlemsavgiften två år i rad och inte har någon e-postadress eller inte vill ha Nyheter från Radiomuseet, så tas dina personliga data bort ur registret. Om du själv begär utträde ur föreningen och inte heller vill ha Nyheter från Radiomuseet, så tas dina personliga data bort i samband med att du meddelar ditt utträde.

Säkerhet

Vi använder ett internt medlemsregister och ombesörjer själva alla utskick. Medlemsregistret hanteras digitalt i Radiomuseets interna datanät. I medlemsregistret ingår inga personnummer. Persondata omfattas av sekretess och används aldrig för marknadsföring, reklam eller liknande.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig. Du har rätt att begära ut en kopia av dessa data och att begära rättning av felaktiga data om dig.