Information från vår nye ordförande

Vid Radiomuseets nyligen genomförda årsmöte valdes Åke Kjellin, till ordförande för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.

Åke_vt2013_400

 Min målsättning med det kommande årets styrelsearbete är bl a att fortsätta med museets nydaning  och struktur för att åstadkomma en trevlig miljö och öka intresset för museet. För att genomföra detta har jag krävt vissa förbättringar i den interna informationen till medlemmarna och inte minst, till de personer som är aktiva  inom museet. Detta sker genom att protokoll från möten snabbt ska utsändas till medlemmarna, som förhoppningsvis ska känna sig mer delaktiga i det pågående arbetet för museets bästa. Vi har utökat styrelsen med flera medlemmar och dessa medarbetare kommer att få spela en betydligt aktivare roll. En av målsättningarna är att  förbättra de publika kontakterna och därigenom höja inkomsterna med flera besökare och därmed ökade biljettintäkter samt stimulera försäljning av radiokomponenter och andra föremål.

Planerna på en butik för ändamålet håller redan på att ta form, genom att ta i bruk en del av den nya lokal vi hyrde under senaste året. Butikslokalen som ligger i anslutning till övriga utrymmen är under arbete och kommer att öppnas under året. Övrig materiel kommer att, liksom tidigare säljas genom s. k. loppmarknad, vilken varit öppen några lördagar under 2012 och 2013 med gott resultat.

För att vidga våra kontakter har vi ett förslag att, i formen av adjungerad styrelseledamot, rådgivare, engagera en kvinna med mycket god utbildning inom museiområdet, som kan leda till ökade kontakter till andra museer och därmed förbättra vår kunskap om aktivt museiarbete.  Hon har också ett stortkontaktnät inom media, vilket vi hoppas ska leda till mer publicitet inom vårt verksamhetsområde. 

Jag vill med detta förklara min avsikt att arbeta med all den aktivitet jag kan moblisera för att föra Radiomuseets verksamhet vidare till framgång. Jag hoppas på medlemmarnas acceptans och intresse för våra ansträngningar i den riktningen och att vi alla  strävar åt samma håll.

 Göteborg i april 2013

Åke Kjellin

ordförande
akekjellin@hotmail.se

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 52, 1 maj 2013