Radiostationen vid Änggården

Bild Tekniska Museet
Bild Tekniska Museet

De två eleganta radiomasterna typ Rendahl samt radiohuset vid Änggården 1927.  När Radiotjänst startade sin verksamhet 1925 hade Telegrafverket anskaffat några  radiosändare på 0,5 kW som sattes upp i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.

Huset vid Änggården byggdes 1925 och innehöll såväl sändaranläggningen som en  radiostudio. Radiomaster av typ Rendahl var ganska vanliga vid den första utbyggnaden  av större radiostationer i

Sverige under slutet av 1920-talet.

1927 byttes sändarna i Göteborg och Sundsvall ut mot Standard Electrics 10 kW-sändare varav den i Göteborg idag står helt intakt på Motala Rundradiomuseum.

bild3Bilder från Motala Rundradiomuseum         Bilder: Lars Lindskog
Bilder från Motala Rundradiomuseum Bilder: Lars Lindskog

 Placeringen av radiostationen vid Änggården

Stationen inritad på en karta från 1925
Stationen inritad på en karta från 1925

 

Stationen inritad på en karta från 1990
Stationen inritad på en karta från 1990

Så här beskrev pressen den stora nyheten

bild7bild8Göteborgs Morgonpost 12 februari 1925 (tidningen utgavs av GHT 1896-1950)

Sedan ett par veckor tillbaka ha arbetena med uppförandet av den permanenta rundradiostationen i Göteborg pågått på höjden strax öster om Annedalskyrkan. Det rådande blidvädret har möjliggjort att grundgrävningarna hela tiden kunnat fortgå utan avbrott, och man beräknar, att själva stationsbygget skall vara fullt färdigt till den 1 maj. Installationen av den särskilda tekniska apparaturutrustningen etc. beräknas sedan taga 1 á 2 månader i anspråk. Redan under första halvåret skulle alltså denna Änggårdsradio bliva driftklar. Som framgått av ovanstående av arkitekt Carl Åkerblad, Stockholm, utförda ritningar, blir själva anläggningen av ganska blygsamma dimensioner, i det hela liknar närmast ett anspråkslöst tvåvånings trähus. Förutom apparat och maskinrum samt rum för batterier och olika förråd rymmer denna bottenvåning också en studio med förrum. Byggnadsarbetet omhänderhaves av byggmästareThorvald Carlsson härstädes. Stationens tekniska utrustning blir densamma som den nuvarande rundradiostationens men på grund av dess bättre läge torde dess lyssningsradie att komma att ökas högst väsentligt.

 

 

 

 

 

 

Okänd tidningen våren 1925
Okänd tidningen våren 1925

Okänd tidning (MT?) våren 1925Så här ter sig vår nya radiostation i Änggårdsbergen. Den är inte särskilt stor och pampig,
närmast påminner stationen om ett envånings trähus men den kommer förmodligen ändå
att göra sin tjänst på ett effektivt sätt. Till det yttre är stationen så gott som färdig. Endast
målningsarbetena återstå. Vad det inre beträffar tar det säkerligen än nu någon månad i
anspråk innan man kan börja tänka på installationsarbetena. Det är som bekant den
provisoriska stationens maskinella anläggningar som för närvarande har sin plats i ett litet
hus i Västra Liden, som skall överflyttas till den nya stationen. Denna kommer att inrymma apparat- och maskinrum, rum för batterier samt studio med förrum.

Det är sålunda ganska ovisst när denpermanenta stationen skall tagas i bruk.
Enligt vad linjeingenjör Magnusson i

Göteborgs Morgonpost 14 april 1925
Göteborgs Morgonpost 14 april 1925

Telegrafverket i Stockholm meddelat på vår förfrågan, torde man först på sommaren vara fullt färdig med utsändningen från Änggårdsstationen.  Detta gäller samtliga fyra stationerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Bodens station har som bekant redan kunnat tagas i bruk, men detta berodde på att byggnad fanns färdig på platsen, varför det endast gällde att installera maskinerna. Vad de övriga stationerna beträffar har arbetet fördröjts genom byggnadsarbetet och de omfattande kabel- och antennanordningarna.

För Änggårdsstationens vidkommande skall resas två master på omkring 30 meters höjd, varigenom antennsystemet blir betydligt mycket bättre än vad som nu är fallet. Om sommarens program har tidigare inlämnats en del uppgifter. Samtliga programråd komma emellertid att sammanträffa i slutet av denna månad i Stockholm för att vidare utforma de dagliga programmen.

Göteborgs Morgonpost 14 april 1925 (tidningen utgavs av GHT 1896-1950)

På den högsta höjden mellan Epidemisjukhuset och Barnsjukhuset reser sig det enkla stationshus som inom kort skall rymma Göteborgs permanenta rundradiostation. Utvändigt skall anläggningen vara färdig till 1 maj och sedan gäller det när vederbörande få tid och tillfälle att transportera upp den provisoriska stationens maskinella anläggningen som för närvarande är inrymd i en verkstad i Västra Liden. Till den 1 juli har Telegrafverket utlovat att de samtliga planerade fem permanenta rundradiostationerna skulle vara igång – början gjordes som bekant med Bodens radiostation vilken de monterade under påskhelgen.

För Göteborgstraktens vidkommande har man rätt att hoppas en god del av den nya stationen, då både antennsystemet som jordledningsnätet bli bra mycket mera tekniskt tillfredsställande än vad som nu är fallet, Hur utsändningen kommer att ordnas under sommaren är en fråga som än så länge icke är definitivt avgjord. Först i mitten av maj torde Radiotjänsts och Telegrafverkets gemensamma beslut föreligga. Den nya stationens byggledare har varit hr Thorwald Carlsson i Göteborg.

Bild från Radiolyssnarens uppslagsbok, Nordisk Rotogravyr, 1950
Bild från Radiolyssnarens uppslagsbok, Nordisk Rotogravyr, 1950

Artikel ur Nyheter från Radiomuseet nr 48, 1 januari 2013

Lars Lindskog