Torsd. 15/11 1923, TT

Radioutställning i Malmö öppnades på torsdagen i tekniska yrkesskolan.

Den första allmänna svenska radioutställningen öppnades på torsdagen i Tekniska yrkesskolans högtidssal, där en stor del inbjudna, främst stadens riksdagsmän
och stadsfullmäktige, infunno sig.

Högtidligheten inleddes med ett anförande av lektor N. Åkesson, varefter polismästaren Y. Schaar förklarade utställningen öppnad.

Kl. 11,30 kom telefonsamtal från Stockholm och Sv. radioklubbens sekreterare d:r Rolf hälsade på sin radiosammanslutnings vägnar utställningen. Talet överfördes till publiken medelst i telefonledningen inkopplade högtalare och kunde därigenom tydligt åhöras av alla de närvarande i den stora salen. Detta är den längsta distans i Sverge på vilken tal överförts på detta sätt och fackmännen betecknade resultatet som synnerligen tillfredsställande.

Stig A Comstedt