Radioråd

skanna-husberg

Radio av idag med alla skäl också kallad ”hemmets nya musikinstrument” , är utan
jämförelse den populäraste och billigaste förströelse som för närvarande finnes. Förmågan
att tillfredsställa alla smakriktningar har gjort radio till snart sagt ”var mans egendom”.

Musikälskaren kan njuta av tonskapelsens bästa alster, den bildningsintresserade av
ypperliga föredrag av våra främsta föreläsare på resp. områden, språkvännen har utmärkta tillfällen att utöka sina kunskaper o.s.v.

Följande avser att vara eventuella radioköpare till vägledning vid val av lämplig apparattyp
och bör nedanstående synpunkter beaktas.

Radiomottagarna uppdelas i tvenne klasser nämligen Lokal och Distansmottagare.

Lokalmottagaren avser, som namnet anger, huvudsakligen avlyssnandet av lokala utsändningar vartill erfordras enkla eller i många fall inga som helst antennanordningar.
Mottagaren skall dessutom vara lättskött med endast en eller högst två inställningsrattar.
Distansmottagaren, vartill i de flesta fall erfordras inom- eller utomhusantenn, har sista
året avsevärt moderniserats och de flesta fabrikaten äro numera försedda med bekväma
inställningsanordningar.

Hänsyn bör tagas till eventuella störningskällor, som kunna finnas i apparatens närhet.
Olika apparattyper reagera nämligen helt olika för samma störningsmoment.

Det är därför av största vikt att rätt apparattyp erhålles enär, som av ovanstående framgår,
även den dyrbaraste och som bäst ansedda mottagare ej alltid är den avgjort lämpligaste.
Detta kan emellertid endast avgöras av fackmän med mångårig praktik, grundad på
direkta iakttagelser å störningsanledningar på skilda platser samt ingående kännedom om
de olika mottagarnas effektivitet. Det är således av avgörande betydelse att Ni vid val av
radio har tillfälle att rådfråga Eder med en firma, som äger tekniskt utbildad och erfaren
personal samt har tillgång till flera olika av marknadens erkända märken.

Av mig saluföres bland andra fabrikat följande: ”Aga-Baltic”, ”Concerton”, ”Seibt”, ”Saba”,
”Howard” och ”De Wald”.

Demonstrationer verkställas av mig i hemmen utan köptvång och på så sätt blir Ni själv
i tillfälle att övertyga Eder om vilken apparat som för Eder är den lämpligaste.

Å min verkstad verkställas reparationer och ombyggnader.

Göteborg i september 1931.

Gösta Husberg