HÄRNÖSAND RADIO TILLBAKA I STAN!

För alla som är intresserade av sjöfarts- och radiokommunikationshistoria kan meddelas att Härnösand radio är tillbaka i stan! Åtminstone har arkivet efter den tidigare kustradiostationen och sjöräddningscentralen nu återbördats till Härnösand, och placerats i Landsarkivets depå Kusthöjden på KA5:s område.

Faktum är att av de dryga fem hyllmetrarna handlingar förvaras endast någon kabellängd från den tegelvilla på Sälsten som inhyste radiostationen från 1975. Härnösand Radio öppnades den 21 juli 1916, i Kungliga Telegrafverkets regi. Verksamheten sköttes då från Hemsön, i den lokal som nu är dansbana. Till och från detta hus, liksom byggnaden på Sälsten, har det transporterats en mängd radiosignaler på långvågstelegrafi, gränsvågs- och VHF-telefoni. Väder- och israpporter, varningar om storm, slocknade fyrar och drivande timmer har meddelats sjöfarten för att underlätta seglatsen och förhindra olyckor och det är otaliga telefonsamtal och telegram som har förmedlats. Från Härnösand Radio dirigerades också alla sjöräddningsinsatser i Bottenhavet och Bottenviken, med undantag för området närmast finska gränsen.

Den 1 april 1993 tystnade Härnösand Radio. Radiotrafiken till och från fartyg övertogs
av Stockholm Radio, som även hade sjöräddningsansvaret under några år. Denna del sköts numera – för hela landet – från Göteborg. Efter några års kringflackande – bland annat i Birsta och i Uppsala – har Televerksarkivet, där Härnösand Radios handlingar alltså ingår, levererats till Landsarkivet i Härnösand. Hela arkivet består av cirka en kilometer handlingar, från mitten av 1800-talet fram till bolagiseringen 1993. Geografiskt täcker det in hela Norrland och periodvis även en del av Mellansverige, men visst är det extra roligt att titta på Härnösand Radios handlingar, tycker arkivarie Louise Nyberg, som har ett förflutet som radiotelegrafist och arbetade som sådan på Härnösand Radio 1980-1993.

FOTNOT: En kabellängd = 185,2 meter (1/10 sjömil eller nautisk mil).

Radiohytt och gnist på m/s G D Kennedy


SAH anropade jag första gången 1961 som telegrafist på m/s GD Kennedy och under
min värnplikt på isbrytaren Oden så var ju Härnösand radio den kustradiostation vi hade
flest förbindelser med.

Nu är stationen avvecklad men finns ändå i Härnösand.

I alla fall enligt en artikel i tidningen Bäfvernytt 32 2005, som är ett medlemsblad för
Härnösands släktforskare. Föreningens ordförande har gett oss publiceringstillstånd.

Matts Brunnegård